Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - inspektor

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

Wydział Spraw Administracyjnych

w wymiarze  pełny etatu

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe preferowane na kierunku administracja, ekonomia, zarządzanie lub pokrewne;
  2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. umiejętność obsługi komputera;
  7. minimalny staż pracy 3 lata;
  8. znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawnych, w szczególności:

- ustawy o samorządzie gminnym;

- Kodeksu postępowania administracyjnego;

- ustawy o pracownikach samorządowych;

- Kodeksu pracy;

- ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
  2. umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych;
  3. dyspozycyjność.
 2. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. obsługa Młodzieżowej Rady;
  2. obsługa Rady Seniorów;
  3. organizowanie i obsługa kancelaryjno-biurowa narad z sołtysami;
  4. prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, itp.;
  5. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu;
  6. prowadzenie spraw związanych z ochroną sygnalistów;
  7. zastępowanie w czasie nieobecności pracownika sekretariatu Burmistrza Gogolina.
 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 4. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 5. praca w budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie wyposażonym w windę,  posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 6. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny (podpisany własnoręcznie);
  3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej (podpisany własnoręcznie);
  5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
  6. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  8. oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  9. oświadczenie o znajomości przepisów prawnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze;
  10. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:

      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

       data i podpis”;

 1. oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział  w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie wg wzoru:

      „Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

       data i podpis”;

 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 2. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne  z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

 

Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 7 skutkować będzie odrzuceniem oferty kandydata.

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w języku polskim, a w przypadku gdy oryginał dokumentu został sporządzony w języku obcym, winien być przetłumaczony na język polski.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6,  47-320 Gogolin w terminie do dnia  20 czerwca 2022 r.

 

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                Burmistrz Gogolina

                                                                            Joachim Wojtala         

 

 

 

Klauzula informacyjna

dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

Celem przetwarzania danych jest wykonanie procedur naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, dane kontaktowe do inspektora: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl

Podczas procesu rekrutacji Administrator wymaga podania danych osobowych
w zakresie imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, potwierdzenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (art. 221 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy Dz. U. z 2018 r. poz. 917 oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1260). 

Pozostałe dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres np. numer telefonu, adres
e-mail lub kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda na przetwarzanie, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres
e-mail: urzad@gogolin.pl

 

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko - inspektor (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko - inspektor (wersja dostępna).pdf