Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.88.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 20-05-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni.
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Skład Komisji Konkursowej określony zostanie odrębnym zarządzeniem.
§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
1) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
3) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Reinert

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.88.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 20-05-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni.pdf

DOCXZałącznik nr 1 OR.I.0050.88.2022.docx

DOCXZałącznik nr 2 OR.I.0050.88.2022.docx

 

PDFOgłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora PSP im. Mikołaja Kopernika w Malni (skan z odręcznym podpisem).pdf