Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.17.2020.WL

Gogolin, dnia 20 grudnia 2021 r. 

WG.III.6220.17.2020.WL

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów, z wniosku złożonego w dniu 20.11.2020 r. przez Jana Gorzelik, zamieszkałego w Zakrzowie

zawiadamia Strony postępowania

o przedłożeniu:

  • Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia,
  • Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach wniosku o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, w tym raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury i Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 33, w poniedziałek w godzinach od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30. Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Zakrzów (obręb Zakrzów))

(dane o postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).