Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.13.2021.WL

Gogolin, dnia 16 grudnia 2021 r.

WG.III.6220.13.2021.WL

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Gogolin” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 2144/1, obręb Dąbrówka, z wniosku złożonego w dniu 1 października 2021 r. przez RRSP 99 Sp. z o.o., ul. Białostocka 20/45, 03-741 Warszawa,

zawiadamia

Strony postępowania o opiniach:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.9022.125.2021.GJ z dnia 01.12.2021 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.483.2021.BB z dnia 07.12.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie GL.ZZŚ.3.435.285.2021.DB z dnia 06.12.2021 r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określającej warunki jego realizacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamia

Strony postępowania, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuje się, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Infrastruktury i Środowiska, pokój nr 33, w poniedziałek w godzinach od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Dąbrówka (obręb Dąbrówka), Gogolin (obręb Gogolin 1))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).