Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.17.2020.WL

Gogolin, dnia 7 grudnia 2021 r.

WG.III.6220.17.2020.WL

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów, z wniosku złożonego w dniu 20.11.2020 r. przez Jana Gorzelik, zamieszkałego w Zakrzowie,

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

  1. o wszczętym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, z wniosku złożonego w dniu 20.11.2020 r.;
  2. że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole;
  3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniami Burmistrza Gogolina, stanowiskami innych organów, a także raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  4. o przystąpieniu, po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury i Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 33, w poniedziałek w godzinach od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Zakrzów (obręb Zakrzów))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl)

(dane o postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).