Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.11.2021.WL

Gogolin, dnia 26 listopada 2021 r.

WG.III.6220.11.2021.WL

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, z dnia 25 maja 2021 r., decyzji nr WG.III.6220.10.2021.WL z dnia 25 listopada 2021 r. odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 90/3 w obrębie Zakrzów, Gmina Gogolin” na działce nr 90/3, a.m. 2, obręb Zakrzów.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 33), w poniedziałek w godzinach od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Zakrzów (obręb Zakrzów))