Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.13.2021.WL

Gogolin, dnia 18 listopada 2021 r. 

WG.III.6220.13.2021.WL

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, oraz art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z  art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 ww. ustawy ooś, w związku z art. 49 ustawy Kpa,

zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Gogolin” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 2144/1, obręb Dąbrówka, z wniosku złożonego w dniu 1 października 2021 r. przez RRSP 99 Sp. z o.o., ul. Białostocka 20/45, 03-741 Warszawa.

Jednocześnie informuje się, iż Wnioskodawca w dniu 1 października 2021 r. do ww. wniosku załączył „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

Zapoznać się z przedmiotową dokumentacją można w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Infrastruktury i Środowiska, pokój nr 33. Na tym etapie postępowania ewentualne wnioski i uwagi Strony mogą składać w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Infrastruktury i Środowiska, pokój nr 33, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: , w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Równocześnie informuje się, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Dąbrówka (obręb Dąbrówka), Gogolin (obręb Gogolin 1))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).