Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.20.2020.WL

Gogolin, dnia 19 października 2021 r.

Burmistrz Gogolina

WG.III.6220.20.2020.WL

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej OBROWIEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Obrowiec, gmina Gogolin” na działkach o nr ew.: 9, 12, 14, 97, 866/1, a.m. 9, obręb Obrowiec, z wniosku złożonego w dniu 24.11.2020 r. przez pełnomocnika PV OBROWIEC Spółka z o.o., ul. Piotrowa 7, 49-100 Niemodlin, poprzez podanie do publicznej wiadomości,

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

  1. o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami Burmistrza Gogolina oraz stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami;
  2. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
  3. że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury i Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 33, w poniedziałek w godzinach od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Obrowiec (obręb Obrowiec), Krępna (obręb Krępna))

(dane o postanowieniu Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).