Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2018.WL

Gogolin, dnia 27 września 2021 r.

WG.III.6220.1.2018.WL

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 5‑7, 47‑325 Kamień Śląski (poprzednio Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski) z dnia 5 stycznia 2018 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.1.2018.WL z dnia 27 września 2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na planowanych zmianach w zakresie eksploatacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, a.m. 3, obręb Kamień Śląski, powodujących potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.7.2014/2015 z  dnia 6 lipca 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej decyzji ustalono środowiskowe uwarunkowania dla eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 33), w poniedziałek w godzinach od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski), Kamionek (obręb Kamionek))

(dane o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 27 września 2021 r.

WG.III.6220.1.2018.WL                                                                                                         

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 5‑7, 47‑325 Kamień Śląski (poprzednio Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski), z dnia 5 stycznia 2018 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.1.2018.WL z dnia 27 września 2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na planowanych zmianach w zakresie eksploatacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, a.m. 3, obręb Kamień Śląski, powodujących potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.7.2014/2015 z  dnia 6 lipca 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 33), w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski), Kamionek (obręb Kamionek))

(informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).