Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.7.2021.WL

Gogolin, dnia 7 września 2021 r. 

WG.III.6220.7.2021.WL

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 46 w miejscowości Zakrzów, Gmina Gogolin – Zakrzów B” na działce nr 46, a.m. 2, obręb Zakrzów, z wniosku złożonego w dniu 26 marca 2021 r. przez PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,

zawiadamia Strony postępowania:

 • o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.9022.60.2021.GJ z dnia 05.07.2021 r. wnoszącej oodstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.299.2021.IOC z dnia 4 sierpnia 2021 r. stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 • o opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.435.171.2021.DB z dnia 13.07.2021 r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określającej warunki jego realizacji;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.7.2021.WL z dnia 07.09.2021 r. nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;

Od tego postanowienia przysługuje Stronom możliwość zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.7.2021.WL z dnia 07.09.2021 r. o zawieszeniu ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury i Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Zakrzów (obręb Zakrzów))

(dane o postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).