Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2019 r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Gogolin, dnia 25 maja 2020 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2019 r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 r.
poz. 869 z zm.).

  1. Wykonanie budżetu Gminy Gogolin w 2019 roku.

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

1

2

3

4

A

DOCHODY (A1+A2+A3+A4+A5+A6)

70 571 969,85

70 597 822,85

A1

Subwencje

10 043 692,00

10 043 692,00

A2

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

37 221 022,00

37 133 219,27

A3

Dotacje na zadania zlecone

12 567 956,57

12 505 855,61

A4

Dotacje otrzymane  z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

94 742,00

95 992,34

A5

Dotacje celowe na realizację własnych zadań

1 667 715,28

1 659 722,25

A6

Pozostałe dochody

8 976 842,00

9 159 341,38

B

PRZYCHODY (B1+B2+B3+B4)

7 348 291,00

10 309 650,13

B1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 000 000,00

3 000 000,00

B2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

0,00

0,00

B3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

4 348 291,00

7 309 650,13

B4

Nadwyżki z lat ubiegłych

0,00

0,00

 

OGÓŁEM  DOCHODY  I PRZYCHODY

77 920 260,85

80 907 472,98

C

WYDATKI (C1+C2)

74 924 260,85

71 602 716,39

C1

Wydatki bieżące

68 731 076,85

65 500 756,56

C2

Wydatki majątkowe

6 193 184,00

6 101 959,83

 

w tym:

 

 

 

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

636 655,00

603 241,55

 

Wykorzystane środki , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2

657 970,00

613 450,37

D

ROZCHODY (D1+D2)

2 996 000,00

2 996 000,00

D1

Udzielone pożyczki i kredyty

0,00

0,00

D2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 996 000,00

2 996 000,00

 

OGÓŁEM WYDATKI  I ROZCHODY

77 920 260,85

74 598 716,39

2.  Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2019 r. wynoszą
17 419 900,00 zł.

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2019 r. dokonuje spłat następujących pożyczek:

1)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

a)    Umowa pożyczki Nr  37/2013/G-17/OW-OT/P z dnia 12 sierpnia 2013 r .,
aneks  z dnia 9 lipca 2015 r.

b)    Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  4 753 900 zł;

2)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

a)    Umowa pożyczki Nr  15/2016/G-17/OA-OE3/P z dnia 26 lipca 2016 r.,

b)    Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  980 000 zł;

3)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

a)    Umowa pożyczki Nr  58/2016/G-17/OA-OE3/P z dnia 30 grudnia 2016 r.,
aneks z dnia 15 grudnia 2017 r., aneks z dnia 28 lutego 2019 r.

b)    Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  2 486 000 zł;

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2019 r. dokonuje spłat wyemitowanych obligacji:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. w Warszawie

a)    Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 23 listopada 2017 r.

b)    Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  4 400 000 zł.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie

a)    Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 12 grudnia 2018 r.

b)    Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  5 000 000 zł.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  w Warszawie

a)    Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 26 czerwca 2019 r.

b)    Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  3 000 000 zł.

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2019 r. nie ma do spłaty kredytów.

3.  Na dzień 31.12.2019 r. kwota zobowiązań wymagalnych zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4
wynosi 0,00 zł.

4.  Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Gogolin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

 

Załącznik z podpisem:

PDFInformacja zg. z art.37 ustawy o finansach publicznych (skan).pdf